Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

 

Statut

tekst jednolity

stan na 3 marca 2023 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszy statut.

 

§2. (skreślony).

 

§3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Dubeczno.

 

§4. 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Hańsk.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§6. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§7. 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę wynikającą z realizacji projektów i działań finansowanych przez podmioty zewnętrzne.

3. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

§8. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz odpłatnie zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

 

§9. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§10. Stowarzyszenie może używać skrótów nazwy:

SIL Lepsza Przyszłość;

SIL Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk;

SIL LPGH.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 §11. Cele Stowarzyszenia:

1)         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2)         wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3)         działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4)         działalność charytatywna;

5)         podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

6)         ochrona i promocja zdrowia;

7)         działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

8)         promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9)         działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10)       działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11)       działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12)       działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

13)       nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

14)       wypoczynek dzieci i młodzieży;

15)       kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

16)       wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

17)       ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

18)       turystyka i krajoznawstwo;

19)       porządek i bezpieczeństwo publiczne;

20)       upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

21)       ratownictwo i ochrona ludności;

22)       działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

23)       promocja i organizacja wolontariatu;

24)       pomoc Polonii i Polakom za granicą;

25)       promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

26)       działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka;

27)       przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

§12. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)         organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych;

2)         propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, wystaw;

3)         organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów;

4)         organizowanie imprez kulturalnych;

5)         wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia;

6)         fundowanie stypendiów;

7)         pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;

8)         tworzenie grup wolontariuszy;

9)         organizowanie aktywnego wypoczynku, imprez krajoznawczych, turystycznych; rekreacyjnych i sportowych, w tym zawodów sportowych;

10) tworzenie komitetów wyborczych zgłaszających kandydatów na radnych jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, kandydatów do komisji wyborczych i referendalnych;

11) inicjowanie referendów lokalnych i ogólnokrajowych.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

 §13. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, dostępną dla wszystkich, którzy akceptują jego cele i zasady działania.

 

§14. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację.

2. Osoby poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa do głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

3. Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub wniosła szczególny wkład w rozwój społeczności lokalnej.

8. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.

 

§15. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)         biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

2)         korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

3)         udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

4)         zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

§15a. 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§16. Obowiązki członków:

1) branie udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;

2) uczestniczenie w Walnych Zgromadzeniach członków;

3) przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

4) regularne opłacanie składek, z tym że:

a) osoby nieposiadające dochodów są zwolnione ze składek członkowskich na podstawie oświadczenia własnego osoby pełnoletniej albo oświadczenia przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej,

b) członkowie Stowarzyszenia niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązani do uiszczania składek członkowskich w walucie polskiej.

 

§17. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)         dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;

2)         wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający rok,

b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

3)         utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4)         śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 §18. Władzami Stowarzyszenia są:

1)         Walne Zgromadzenie Członków;

2)         Zarząd;

3)         Komisja Rewizyjna.

 

§18a. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

 

§18b. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§18c. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

 

§19. 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. W drugim terminie Walne Zgromadzenie obraduje niezależnie od liczby obecnych członków.

4. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

1)         z własnej inicjatywy;

2)         na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3)         na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§19a. 1. W razie wystąpienia przesłanek określonych w § 17, bądź rezygnacji członka ze sprawowanej funkcji w wybieralnych władzach Stowarzyszenia, Zarząd niezwłocznie zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

2. Uzupełnienie składu wybieralnych władz Stowarzyszenia następuje w trybie przewidzianym dla ich wyboru.

3. Kadencja członka powołanego do wybieralnych władz Stowarzyszenia w sytuacji określonej w ust. 1 trwa do końca kadencji organu, w którego skład on wchodzi.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli po zmniejszeniu składu organu liczba jego członków wynosi odpowiednio co najmniej trzech w Zarządzie , dwóch w Komisji Rewizyjnej.

 

§19b. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)         określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

2)         uchwalanie zmian statutu;

3)         wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

4)         udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5)         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

6)         rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

7)         podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

8)         podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

9)         podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§19c. 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa oraz członków Zarządu, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają Wiceprezesa i Skarbnika. Zarząd może wybrać także Sekretarza.

2a. (skreślony)

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§19d. Do kompetencji Zarządu należy:

1)         kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

2)         realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

3)         zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

4)         planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

5)         reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

6)         przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

7)         zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

8)         ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

19e. 1. Zarząd może zdecydować o przydzieleniu członkom Zarządu nadzoru merytorycznego nad określonymi działaniami Stowarzyszenia.

2. Osoba nadzorująca, za zgodą Zarządu wyrażoną w formie uchwały, może używać wskazanego w niej nazwy stanowiska pracy, niezależnie od podstawy prawnej jej wykonywania.

 

19f. 1. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

2. Pełnomocnictwo zawiera co najmniej:

1)         nazwę organizacji, jej adres, numer KRS;

2)         dane pełnomocnika

a)            imię,

b)            nazwisko,

c)            oznaczenie i nr dowodu tożsamości,

3)         opis przedmiotu pełnomocnictwa.

3. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu przyjmuje formę uchwały.

 

§20. 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 

§20a. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)         kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2)         ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;

3)         składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;

4)         wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi;

5)         wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności;

6)         wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia oraz gospodarka finansowa

 §21. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)         składki członkowskie;

2)         darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;

3)         dotacje, subwencje, udziały, lokaty;

4)         dochody z działalności gospodarczej;

5)         dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

 

§22. 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

§23. (skreślony).

 

§24. (skreślony).

 

§25. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest:

1)         prezes;

2)         dwóch członków zarządu działających łącznie;

3)         upoważniony przez Zarząd członek Zarządu w zakresie określonym uchwałą.

 

§25a. W umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z min Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale.

 

§26. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

 

§27. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.

 

§28. Za prawidłowa gospodarkę finansową Stowarzyszenia odpowiada Zarząd.

 

§29. Środki finansowe Stowarzyszenia gromadzone są na własnym rachunku bankowym.

 

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§30. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów.

 

§31. 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 podejmowana jest w czasie Walnego Zgromadzenia Członków obradującego w drugim terminie do jej podjęcia konieczna jest bezwzględna większość głosów, bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

§32. (skreślony).

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§33. W sprawach nie unormowanych statutem, mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§34. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.