Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

 

 

Regulamin

 

Poleskiego Festiwalu Filmowego

 

 

§ 1. Poleski Festiwal Filmowy to konkurs przyjmujący zgłoszenia filmów od niezależnych filmowców.

 

§ 2. 1. Selekcji filmów do nagród w poszczególnych kategoriach dokonuje powołana w tym celu Kapituła Festiwalowa, zwana dalej „Kapitułą”.

2. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk, zwany dalej „Zarządem”.

3. Zgłoszeń członków Kapituły dokonują członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk, zwanego dalej „Organizatorem”.

 

§ 3. Zgłoszenie chęci udziału w konkursie oznacza akceptację jego zasad określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 4. Zgłoszenia do konkursu są bezpłatne. Akceptowane są wszystkie gatunki filmowe.

 

§ 5. Przyjmowane są filmy:

1) ukończone po 1 stycznia 2021 r.;

2) stworzone bez profesjonalnego wsparcia podczas produkcji, z wyjątkiem wsparcia ze stron szkół filmowych i artystycznych;

3) których czas trwania nie przekracza 60 minut.

 

§ 6. 1. Twórcy zgłaszają film do jednej z kategorii:

1) Twórca Polesia – filmy, których twórcy mają miejsce zamieszkania na terenie Polesia Zachodniego, przy czym uznaje się, że warunek jest spełniony, jeżeli więcej niż 50% twórców ma miejsce zamieszkania na terenie województwa lubelskiego w Polsce oraz obwodu wołyńskiego na Ukrainie;

2) Film z Polesia – filmy, które zostały zrealizowane na terenie Polesia Zachodniego, przy czym uznaje się, że warunek jest spełniony, jeżeli więcej niż 50% zdjęć zostało zrealizowanych na terenie powiatów: włodawskiego, chełmskiego, parczewskiego, lubartowskiego i łęczyńskiego oraz miasta Chełm w Polsce oraz rejonów szackiego i lubomelskiego na Ukrainie lub jeśli film nie spełnia tego warunku, w oczywisty sposób nawiązuje do Polesia Zachodniego;

3) Kategoria otwarta – filmy, które nie kwalifikują się do kategorii określonych w pkt 1 i 2

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 są weryfikowane na podstawie oświadczenia, przy czym organizatorzy konkursu mogą żądać potwierdzenia prawdziwości oświadczenia.

 

§ 7. Materiał filmowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniami mechanicznymi. Jeżeli ta zasada nie zostanie zachowana, film może zostać zdyskwalifikowany ze względu na zniszczenia mechaniczne.

 

§ 8. Materiał filmowy powinien być oznaczony następującymi danymi: autor, oryginalny tytuł filmu, tytuł filmu w języku polskim, czas trwania, e‐mail, telefon kontaktowy. Wszystkie filmy muszą posiadać napisy w języku polskim.

 

§ 9. 1. Film wraz z wypełnionym oraz podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym udostępnionym przez organizatora konkursu musi zostać przesłany do 30 września 2023 r. na adres:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

ul. Szkolna 5

22-235 Dubeczno

lub adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Filmy bez odpowiednio wypełnionego oraz podpisanego Formularza Zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 

§ 10. 1. Zgłaszając film, autor wyraża zgodę na wyświetlanie filmu podczas oficjalnego Finału Konkursu oraz podczas wszelkich innych pokazów promujących Poleski Festiwal Filmowy.

2. Ponadto uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie do 60 sekund wyselekcjonowanego przez organizatora materiału filmowego w celach promocyjnych.

 

§ 11. Zgłaszając film uczestnik deklaruje, że jest właścicielem majątkowych i osobistych praw autorskich danego dzieła. Uczestnik w pełni odpowiada za ten aspekt zgłoszenia. Festiwal zachowuje prawo do odrzucenia zgłoszeń na podstawie rozpoznania pogwałcenia praw autorskich.

 

§ 12. Poleski Festiwal Filmowy zachowuje prawo do opublikowania w oficjalnych materiałach festiwalowych i promocyjnych, na stronie internetowej Festiwalu i Organizatora oraz na profilach w mediach społecznościowych Festiwalu i Organizatora, adresu mailowego autora oraz dystrybutora filmu wybranego celu nominacji do nagród. Dane osobowe autora filmu mogą także zostać wykorzystane w celach promocyjnych w telewizji, Internecie, prasie i radiu.

 

§ 13. 1. Nagrody Poleskiego Festiwalu Filmowego przyznawane są w kategoriach:

1) Twórca Polesia;

2) Film z Polesia.

3) Kategoria otwarta

2. Komisja konkursowa może przyznać Grand Prix.

3. Członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk mogą przyznać Nagrodę Specjalną.

4. Lista nominowanych filmów zostanie upubliczniona przez organizatora do 6 października 2023 r.

 

§ 14. 1. Zgłoszone filmy zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową, która dokona nominacji w odpowiednich kategoriach.

2. Następnie członkowie Komisji Konkursowej wybiorą najlepsze filmy spośród nominowanych.

3. Komisję Konkursową powoła Zarząd spośród osób wskazanych przez Kapitułę. Członkowie Kapituły mogą być członkami Komisji.

 

§ 15. Autorzy nominowanych filmów są zapraszani na Finał Konkursu.

 

§ 16. Autorzy filmów pokrywają koszty wysłania materiału filmowego do organizatora. Organizator nie zwraca zgłoszonych filmów.

 

§ 17. Dane techniczne nadsyłanych materiałów: elektroniczna kopia filmu na płycie (format DVD i autostart) DVD (PAL) format 4:3 lub 16:9. Na jednej płycie DVD nagrać można tylko jeden film. DVD powinno być oznaczone w następujący sposób: oryginalny tytuł, tytuł w języku polskim, reżyser, czas trwania, adres e‐mail oraz telefon kontaktowy.

 

§ 18. Skreślony

 

§ 19. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. W przypadku zmiany regulaminu Organizator informuje o tym na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych Festiwalu.

 

§ 20. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zasady współżycia społecznego.

 

§ 21. 1. W przypadku gdy Regulamin budzi wątpliwości, Zarząd może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kapituły, członka Komisji Konkursowej, Twórcy zgłoszonego filmu lub Twórcy zamierzającego zgłosić film wydać interpretację przepisów Regulaminu budzących lub mogących budzić wątpliwość.

2. Zarząd zastrzega sobie prawo do odmowy wydania interpretacji, gdy wniosek posiada znamiona nękania lub złośliwego niepokojenia.