Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

facebook likebox joomla module

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

P R O T O K Ó Ł

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA INICJATYW LOKALNYCH „DUBECZNO – POLESIE ZACHODNIE” Z DNIA 2 CZERWCA 2019 R.

 

            2 czerwca 2019 r. o godz. 15:15 prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie”, działając na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia przystąpił do sprawdzenia kworum. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na
28 członków w obradach uczestniczy 9 osób, co nie stanowi większości zdolnej do podejmowania uchwał w pierwszym terminie. Z tego względu obrady zostały przeniesione na drugi termin.

 

            W drugim terminie obrad 2 czerwca 2019 r. o godz. 15:30 prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie”, działając na podstawie regulaminu oraz uchwały Zarządu w sprawie zwołania walnego zgromadzenia na podstawie listy obecności stwierdził, że w na 28 członków w obradach uczestniczy 11 osób, co stanowi kworum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał w drugim terminie.

 

            Prezes przedstawił proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5.      Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia.

6.      Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2018 r.

7.      Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2018 r.

8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

9.      Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2018 r.

10.  Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu.

11.  Ustalenie liczby członków Zarządu i uzupełnienie składu Zarządu.

12.  Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej i wybór członków Komisji Rewizyjnej.

13.  Informacja Zarządu o planie pracy Stowarzyszenia na 2019 r.

14.  Informacja Zarządu o wysokości składki członkowskiej i sposobie jej uiszczania.

15.  Sprawy różne.

16.  Zakończenie i zamknięcie obrad.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

 

Następnie prezes przystąpił do realizacji pkt 4 porządku, prosząc o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zaproponowano kandydaturę Piotra Kazaneckiego, który przyjął propozycję. Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku
z czym prezes przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad uchwałą nr 1/6/2019
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. 11 było za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

 

Przewodniczący podziękował za wybór i przystąpił do realizowania pkt 5 porządku obrad. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza Walnego Zgromadzenia. Zaproponowano kandydaturę Adama Szelągowskiego, który przyjął propozycję. Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad uchwałą nr 2/6/2019 w sprawie wyboru sekretarza Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. 11 było za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

 

Następnie realizując pkt 6 porządku obrad prezes przedstawił sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2018 r.:

1.         Usługi księgowe były realizowane przez Daniela Filipczuka bezpłatnie.

2.         Usługi telekomunikacyjne i pocztowe były realizowane w miarę potrzeb, zakupiono przedłużenie numeru telefonu na rok.

3.         Dzień Dziecka został zrealizowany dzięki dotacji z gminy Hańsk.

4.         VIII Dzień Polesia Zachodniego został zrealizowany dzięki dotacji z gminy Hańsk.

5.         Promocja odbywała się w ramach organizowanych imprez.

6.         Wieczór Wspomnień – 10 lat SIL Dubeczno został zrealizowany dzięki dotacji z gminy Hańsk.

7.         Wyjazd krajoznawczy na ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną „Czahary” w Poleskim Parku Narodowym został sfinansowany przez uczestników.

8.         Pokazy pofestiwalowe Grand OFF Festival – odbyły się na mocy porozumienia
z organizatorami Festiwalu bezpłatnie.

9.         Próba odnowienia Wystawy fotografii historycznej „Huta szkła w Dubecznie
w XX wieku” była nieudana – projekt nie uzyskał dofinansowania.

10.     Złożono wniosek do budżetu gminy Hańsk na dofinansowanie działalności w 2019 r.

11.     TVP Lublin we współpracy z członkami Stowarzyszenia zrealizowała program dokumentalny opisujący historię uratowania Gizeli Szuldberg.

12.     Fotoksiążki „Huta szkła w Dubecznie w XX wieku” zostały sprzedane w ramach działalności odpłatnej.

 

W ramach realizacji pkt 7 porządku obrad skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe Zarządu za 2018 r.:

1.      Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

2.      Stowarzyszenie nie udzielało członkom organów administrujących, zarządzających
i nadzorujących zaliczek i kredytów, a także nie zaciągało w ich imieniu gwarancji
i poręczeń.

3.      Aktywa stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich niewydatkowanych
w latach poprzednich.

4.      W 2018 r. stowarzyszenie osiągnęło przychód:

a)      w kwocie 3.000,00 zł z budżetu gminy Hańsk na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury, promowanie walorów turystycznych gminy Hańsk oraz organizacja imprez kulturalnych w 2018 r.”,

b)      w kwocie 650,00 zł z tytułu składek członkowskich.

5.      W 2018 r. stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 3299,50 zł na realizację zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4 lit. a, przy czym:

a)      kwota 3.000,00 zł pochodziła z budżetu gminy Hańsk,

b)      kwota 299,50 zł pochodziła ze składek członkowskich.

6.      Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.

7.      Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Przystępując do realizacji pkt 8 porządku obrad przewodniczący poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z prac komisji. Przewodnicząca zapoznała zebranych z uchwałą Komisji Rewizyjnej stwierdzającą prawidłowość prowadzonych przez Zarząd działań merytorycznych a także prawidłowość sprawozdania finansowego i wystąpiła do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o przyjęcie sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium.

 

W pkt 9 Przewodniczący przedstawił zgromadzonym projekt uchwały 3/6/2019
w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2018 r. i zarządził głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 11 osób. 11 było za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

 

Następnie przewodniczący przystąpił do realizacji pkt 10 porządku obrad. Na wstępie prezes wyjaśnił kontekst propozycji wprowadzenia zmian do Statutu. Motywował je głównie potrzebą otwarcia się na nowe środowiska, poszerzenia działalności oraz przyjęciem nowych członków niebędących mieszkańcami Dubeczna. W związku z ważnością proponowanych zmian zaproponował, by każda z nich była głosowana osobno, a następnie po wprowadzeniu zmian w poszczególnych przepisach Walne Zgromadzenie przegłosowałoby całość uchwały ze stworzonym w ten sposób tekstem jednolitym.

Pierwsza propozycja dotyczyła zmiany treści § 1. Zarząd zaproponował, by § 1 uzyskał brzmienie: „§ 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o ustawę z dnia
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszy Statut.” Andrzej Ładak zaproponował przyjęcie nazwy Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Hańsk. Zofia Michałowicz zaproponowała, by nie zmieniać nazwy. Przewodniczący obrad poddał zgłoszone propozycje pod głosowanie. Jako pierwszą głosowano propozycję zmierzającą do pozostawienia dotychczasowej nazwy: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno
– Polesie Zachodnie”. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. 1 była za, 9 przeciw,
1 wstrzymała się. Następnie przegłosowano propozycję nazwy Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Hańsk. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. 2 były za, 6 przeciw,
3 wstrzymały się. Kolejne głosowanie dotyczyło nazwy zaproponowanej przez Zarząd: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. 9 było za, 1 przeciw, 1 wstrzymała się. Tym samym przyjęto zmianę
w Statucie zaproponowaną przez Zarząd i nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie”.

 

Adam Szelągowski zgłosił wniosek o przerwę. Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.

 

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

Druga propozycja zmiany Statutu zaproponowana przez Zarząd brzmiała: w § 10 wyliczenie otrzymuje brzmienie: „1) SIL Lepsza Przyszłość; 2) SIL Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk.” Adam Szelągowski zgłosił propozycję dopisania pkt 3 „SIL LPGH”. Przewodniczący zarządził głosowanie nad każdą propozycją. W głosowaniu nad pierwszą propozycją: SIL Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk wzięło udział 11 osób. 10 było za, 0 przeciw, 1 wstrzymała się. W głosowaniu nad drugą propozycją: SIL Lepsza Przyszłość wzięło udział 11 osób. 10 było za, 0 przeciw, 1 wstrzymała się. W głosowaniu nad trzecią propozycją: SIL LPGH wzięło udział 11 osób. 10 było za, 0 przeciw, 1 wstrzymała się. Przewodniczący ogłosił, że wszystkie propozycje zyskały aprobatę, więc nowe brzmienie wyliczenia w § 10 ma treść: 1) SIL Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk; 2) SIL Lepsza Przyszłość; 3) SIL LPGH.

Trzecia propozycja zmiany w Statucie zaproponowana przez Zarząd polegała na tym, by w § 12 pkt 9 kropkę zastąpić się średnikiem, po pkt 9 dodać pkt 10-11 w brzmieniu: „10) tworzenie komitetów wyborczych zgłaszających kandydatów na radnych jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, kandydatów do komisji wyborczych i referendalnych; 11) inicjowanie referendów lokalnych i ogólnokrajowych.”
W głosowaniu nad propozycją wzięło udział 11 osób. 10 było za, 0 przeciw, 1 wstrzymała się.

Czwarta propozycja zmiany w Statucie zaproponowana przez Zarząd polegała na zastąpieniu w § 18c słowa „dwa” słowem „cztery”. W głosowaniu wzięło udział 11 osób.
9 było za, 1 przeciw, 1 wstrzymała się.

Piąta propozycja zmiany w Statucie zaproponowana przez Zarząd polegała na zmianie brzmienia ust. 2 w § 19c na: „2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa oraz członków Zarządu, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają Wiceprezesa i Skarbnika. Zarząd może wybrać także sekretarza.” W głosowaniu wzięło udział 11 osób. 11 było za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

Szósta propozycja zmiany w Statucie zaproponowana przez Zarząd polegała na dodaniu w § 19c ust. 2a w brzmieniu: „2a. Zarząd może zdecydować o przydzieleniu członkom Zarządu nadzoru merytorycznego nad określonymi działaniami Stowarzyszenia. Przydzielenie nadzoru odbywa się w formie uchwały.” W głosowaniu wzięło udział 11 osób. 11 było za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

Siódma propozycja zmiany w Statucie zaproponowana przez Zarząd polegała na dodaniu w § 20 ust. 2 po słowach „z dwóch” słów „do pięciu”. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. 11 było za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

Na tym propozycje Zarządu dotyczące zmian w Statucie wyczerpały się.

Barbara Piasecka zaproponowała, by wpisać do Statutu zasadę, z której wynikać będzie, że jeżeli organ Stowarzyszenia składa się z minimalnej określonej Statucie liczby osób, to nie będzie potrzeby zwoływania nadzwyczajnego wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu.

Piotr Kazanecki zaproponował dodanie w § 19a ust. 4 w brzmieniu: „4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli po zmniejszeniu składu organu liczba jego członków wynosi odpowiednio co najmniej trzech w Zarządzie, dwóch w Komisji Rewizyjnej.” Przewodniczący zarządził glosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. 11 było za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się.

W związku z brakiem kolejnych propozycji zmian w statucie przewodniczący zarządził głosowanie nad całością uchwały nr 4/6/2019 w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia
i ogłoszenia tekstu jednolitego. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. 10 było za, 0 przeciw,
1 wstrzymała się.

 

W pkt 11 porządku obrad przewodniczący wniósł o ustalenie liczby członków Zarządu i uzupełnienie składu Zarządu. Piotr Kazanecki podkreślił, że zmiana Statutu nie wymusza poszerzenia składu Zarządu, byłaby jednak jej logiczną konsekwencją. Zaproponował jednocześnie, by przyjąć uchwałę określającą liczbę członków Zarządu na 5. Innych propozycji nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 5/6/2019
w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. 10 było za, 0 przeciw, 1 wstrzymała się. Następnie przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu. Zgłoszono kandydaturę Andrzeja Ładaka. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Zarządu. Następnie zgłoszono kandydaturę Adama Kubińskiego. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Zarządu. Wobec braku innych zgłoszeń przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 6/6/2019 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.
W głosowaniu wzięło udział 11 osób. 11 było za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

 

W pkt 12 porządku obrad przewodniczący wniósł o ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej i uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej. Piotr Kazanecki podkreślił, że najlepiej byłoby postąpić tak, jak w przypadku Zarządu i poszerzyć skład Komisji Rewizyjnej. Zaproponował jednocześnie, by przyjąć uchwałę określającą liczbę członków Komisji Rewizyjnej  na 3. Innych propozycji nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 7/6/2019 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. 11 było za, 0 przeciw, 0 wstrzymała się. Następnie przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono kandydaturę Wiesława Leśniewskiego. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej. Wobec braku innych zgłoszeń przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 8/6/2019 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu wzięło udział 11 osób.
11 było za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

 

W pkt 13 porządku obrad Prezes przedstawił plan pracy Stowarzyszenia na 2019 r.
w części wynikającej z podjętych zobowiązań, porozumień, projektów i realizacji zadań publicznych:

1.         Dzień Hutnika – 22 czerwca 2019 r. (umowa z wójtem gminy Hańsk);

2.         IX Dzień Polesia Zachodniego – 17 sierpnia 2019 r. (umowa z wójtem gminy Hańsk);

3.         pokazy pofestiwalowe Grand OFF Festival odbędą się w ramach pkt 2 (porozumienie z organizatorem Festiwalu).

 

W pkt 14 porządku obrad Skarbnik przedstawił uchwałę zarządu dotyczącą wysokości składki członkowskiej obowiązującej od 2020 roku oraz sposób jej uiszczania. Ustalono składkę na 80 zł rocznie. Składkę jednorazowo, w ratach półrocznych lub kwartalnych należy uiszczać na konto Stowarzyszenia albo gotówką.

 

W pkt 15 porządku obrad Adam Szelągowski poinformował o propozycji Klubu Sportowego „Hutnik” Dubeczno włączenia się Stowarzyszenia w organizację jubileuszu
70-lecia Klubu, przypadającego w 2020 roku. Po krótkiej dyskusji o możliwościach działania
w tym zakresie członkowie Stowarzyszenia przystali na włączenie się w organizację imprezy. Następnie Piotr Kazanecki poinformował zgromadzonych o swoich przemyśleniach dotyczących 10 lat funkcjonowania Stowarzyszenia i jego przyszłości:

1.      Głowna rola prezesa powinna polegać na kontrolowaniu całości działalności Stowarzyszenia. Dodatkowo mogę się zobowiązać do sprawdzania możliwości pozyskiwania środków.

2.      Moim marzeniem jest, żeby w Zarządzie były osoby odpowiedzialne za: koordynowanie spraw wszelkich (prezes), sprawy finansowe (skarbnik), realizację potrzeb Dubeczna (w randze wiceprezesa), realizację potrzeb pozostałej części gminy (w randze wiceprezesa), koordynowanie spraw samorządowych, współpracę i nawiązywanie kontaktów w innymi instytucjami
i stowarzyszeniami.

3.      Duże i mniejsze przedsięwzięcia powinny mieć swoich koordynatorów, a projekty kierowników.

4.      Powinniśmy myśleć projektowo, nie imprezowo. Impreza powinna wynikać
z projektu, a nie projekt być pisany pod imprezę.

5.      Myślę, że trzeba jakoś ugryźć temat Dnia Hutnika, który jednak powinien być stałym elementem krajobrazu Dubeczna – tylko jak go sfinansować, skoro dotacja z gminy to groszowa historia i za te pieniądze nie zrobimy nic interesującego?

6.      Dzień Polesia Zachodniego proponuję utrzymać jako imprezę wędrującą po gminie, odwiedzającą poszczególne sołectwa, na początek proponuję Ujazdów – formuła imprezy powinna zakładać prezentację dorobku miejscowości i gminy.

7.      Skoro pieniędzy na Dzień Hutnika nie starczy z budżetu gminy, to może powinniśmy zastanowić się nad przeznaczeniem dotacji na inne cele: wyznaczenie planowanego kilka lat temu szlaku turystycznego, folderu informacyjnego, pocztówek, znaczków pocztowych, fotoksiążek czy innych pamiątek, które przyczynią się do rzeczywistego promowania gminy, bardziej niż mniej lub bardziej udane festyny. Trzeba wziąć pod uwagę, że w przyszłym roku konkursy będą ogłaszane według nowych zasad.

8.      Uważam, że powinniśmy szukać środków na działalność także z nietypowych dla nas źródeł: w zbiórkach publicznych, loteriach fantowych, zbiórkach internetowych, poszukiwaniu członków wspierających. To jest możliwe pod warunkiem rozsądnego podziału obowiązków.

9.      Powinniśmy w większym, niż dotychczas, stopniu wykorzystywać możliwość prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego, oczywiście z zachowaniem wszystkich koniecznych zasad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji pkt 16. Podziękował przybyłym i zakończył obrady.