Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

facebook likebox joomla module

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie” informuje, że 2 czerwca 2019 r. o godz. 15:15 w Domu Kultury w Dubecznie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2018 r.
7. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2018 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2018 r.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu.
11. Ustalenie liczby członków Zarządu i uzupełnienie składu Zarządu.
12. Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej i wybór członków Komisji Rewizyjnej.
13. Informacja Zarządu o planie pracy Stowarzyszenia na 2019 r.
14. Informacja Zarządu o wysokości składki członkowskiej i sposobie jej uiszczania.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie i zamknięcie obrad.

 

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin wyznacza się na 2 czerwca 2019 r. o godz. 15:30.