Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

facebook likebox joomla module

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

10 lutego 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie”. Członkowie Stowarzyszenia przyjęli sprawozdania Zarządu za 2017 r.: merytoryczne i finansowe, a następnie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, udzielili Zarządowi absolutorium za miniony rok.

Następnie Walne Zgromadzenie przyjęło zmiany w Statucie, zmniejszając liczbę członków władz Stowarzyszenia: Zarządu z pięciu do trzech osób i Komisji Rewizyjnej z trzech do dwóch osób. Ponadto umożliwiono Stowarzyszeniu prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Walne Zgromadzenie przyjęło także plan pracy Stowarzyszenia na 2018 r. Do najważniejszych wydarzeń planowanych na 2018 r. zaliczyć należy: Dzień Dziecka (przełom maja i czerwca), VIII Dzień Polesia Zachodniego (lipiec lub sierpień), Wieczór Wspomnień (październik lub listopad), pokazy filmów krótkometrażowych – zwycięzców 11. Grand OFF Festival (połowa kwietnia), pokazy filmowe (począwszy od maja). Po przeprowadzeniu dyskusji zrezygnowano z tradycyjnych comiesięcznych spotkań członków w stałych terminach, które postanowiono zastąpić otwartymi zebraniami Zarządu zwoływanymi nie rzadziej, niż raz w miesiącu.

 

Po ustaleniu planu pracy przystąpiono do wyboru władz Stowarzyszenia na kolejną dwuletnią kadencję 2018-2019. Na Prezesa wybrano Piotra Kazaneckiego, następnie na członków Zarządu Ewę Maszewską i Adama Szelągowskiego. W czasie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Zarząd w nowym składzie ukonstytuował się wybierając na Wiceprezesa Ewę Maszewską, na Skarbnika Adama Szelągowskiego. Po przerwie dokonano wyboru członków Komisji Rewizyjnej, do której powołano Zofię Michałowicz i Barbarę Piasecką. Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w czasie którego na Przewodniczącego Komisji wybrana została Barbara Piasecka.