Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie” informuje, że 29 stycznia 2016 r. o godz. 18:00 w Domu Kultury w Dubecznie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2015 r.
6. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2015 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2015 r.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
12. Plan pracy Stowarzyszenia na 2016 r.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie i zamknięcie obrad.
 
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin wyznacza się na 29 stycznia 2016 r. o godz. 18:15.